ID: @INTERSITE  
THAI SEARCH POPULAR

โปรแกรมลิขสิทธิ์

ซีอีโอ ซอฟต์แวร์

โปรแกรมสำเร็จรูป

โปรแกรม

ceo-software

ซอฟต์แวร์

โปรแกรม ราคา

ระบบ MIS

โปรแกรมจัดการ

ซอฟต์แวร์ ราคา

โปรแกรมธุรกิจ

ซอฟต์แวร์บริการ

ระบบสารสนเทศ

โปรแกรมบริหาร

ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

โปรแกรมภาครัฐ

ซอฟต์แวร์ไทย

ขาย ซอฟต์แวร์

ขาย โปรแกรม

โปรแกรมช่วย

โปรแกรมไทย

จำหน่ายโปรแกรม

โปรแกรมกรอกแบบฟอร์ม

โปรแกรมช่วยกรอกข้อมูล

โปรแกรมบัตรประชาชน

โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน

โปรแกรมอ่านบัตร Smart Card

โปรแกรมอ่านบัตร สมาร์ทการ์ด

โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน

โปรแกรมเขียนบัตรประชาชน

อ่านบัตรประจำตัวประชาชน

อ่านบัตรประชาชน

เครื่องอ่านบัตรประชาชน

โปรแกรมกรอกบัตรประชาชน

บัตรประชาชน

กระดานอัจฉริยะ

eletronic whiteboard

กระดานอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด

ระบบจัดเก็บเอกสาร

กระดานอินเตอร์แอคทีฟ

กระดานอินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะ

ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมส่ง mail

กระดานอินเตอร์แอคทีฟบอร์ด

กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

โปรแกรมส่ง message

Interactive Whiteboard

กระดานอิเล็กทรอนิกส์ไวท์บอร์ด

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมส่ง mms

interactive board

กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะ

โปรแกรมส่ง sms

กระดานไวท์บอร์ด

โปรแกรมส่ง sms ฟรี

ขาย กระดานอินเตอร์แอคทีฟบอร์ด

ระบบการจัดเก็บเอกสาร

โปรแกรมส่ง sms เข้ามือถือ

ขาย กระดานอินเตอร์แอคทีฟ

ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์


 

ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ : ปลอดภัย มั่นใจ ถูกต้อง
 
Tag: ceo-software HRM Human Resource Management ขาย ซอฟต์แวร์ ขาย โปรแกรม ขาย โปรแกรม HRM ขาย ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ซอฟต์แวร์ ราคา ซอฟต์แวร์ไทย ซอฟต์แวร์บริการ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์ ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม โปรแกรม ราคา โปรแกรมจัดการ โปรแกรมช่วย โปรแกรมไทย โปรแกรมธุรกิจ โปรแกรมบริหาร โปรแกรมภาครัฐ โปรแกรมลิขสิทธิ์ โปรแกรมสำเร็จรูป ระบบ HRM ระบบ HRM คือ ระบบ MIS ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล คือ ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล หมายถึง ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล รับทำ ระบบ HRM รับทำ ระบบจัดการทรัพยากรบุคคล ราคา HRM ราคา บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ราคา โปรแกรมHRM
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ชื่อสินค้าสินค้า : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
รหัสสินค้า : CEO-HRM V 7.0
ยี่ห้อ : CEO-Software
รุ่น : Standard
สั่งซื้อขั้นต่ำ : 1 ชิ้น
  [ Stock : YES ]
มีของพร้อมส่ง
จัดเตรียมสินค้าภายใน 24 ชม./สินค้าถึงมือท่าน 2-4 วันทำการ (รอบส่งของจันทร์/พุธ/ศุกร์ ตัดรอบบ่าย 3 โมง)
Select Type:
ราคา: ปรับราคาตามเวอร์ชั่น บาท (฿)
  • ลดเหลือ:
  • 49,000.00 บาท
  •   
เพิ่มเป็นสินค้าที่สนใจ
หยิบใส่รถเข็น
 
รายละเอียดสินค้า (Product detail) :
 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management [CEO-HRM V 7.0]
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล [CEO-HRM V7.0] เป็นระบบที่ใช้สำหรับเก็บประวัติของบุคลากร ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รองรับการทำงานผ่านเครือข่าย LAN และ Internet

คุณสมบัติโดยรวมของระบบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สามารถเก็บข้อมูลต่างๆของบุคคลากร อาทิเช่น ภูมิลำเนา, ประวัติการทำงาน, เงินเดือน, ประวัติการศึกษา, ความสามารถพิเศษ, ประวัติการลา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีระบบแจ้งข่าวสารภายในองค์ให้บุคลากรได้ทราบ ได้ผ่านทางหน้าเว็บ หรือทางอีเมล และทาง SMS  นอกจากนั้น บุคคลากร สามารถเข้ามามีส่วนร่วม ในระบบได้เช่นกัน โดยสามารถใช้งานระบบ ใบลาออนไลน์, แกลลอรี่, วีดีโอคลิป สามารถติดตั้งได้ทางเครือข่ายภายในองค์กร ( LAN ) และผ่านทางเครือข่าย Internet
 
ความสามารถและฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ

1. สามารถจัดเก็บรายชื่อ/ประวัติ เช่น ประวัติการทำงาน,
    ประวัติการลา, ข้อมูลเงินเดือน/โบนัส บุคคลากรได้ไม่
    จำกัด
2. สามารถกำหนดสิทธิ์ให้ผุ้ใช้งานไม่จำกัด เช่น สิทธิ์ของ
    ผู้บริหาร, ผู้ดูแลข่าวสาร, ผู้ใช้งานทั่วไป, ผู้ใช้งานระดับ
    บุคลากร
3. บุคลากรสามารถแจ้งการลาป่วย ลากิจ ได้ผ่านทาง ระบบ
    ใบลาออนไลน์
4. สามารถเพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรได้ เช่น
    วิสัยทัศน์, โครงสร้างองค์กร
5. มีระบบแกลลอรี่ สำหรับแสดงภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
    องค์กร เช่น การอบรม, การศึกษาดูงาน, กีฬาสี, พักผ่อน
    ประจำปี
6. มีระบบวีดีโอคลิป สามารถเผยแพร่ความรู้ ทางภาพและ
    เสียง ผ่านทางวีดีโอได้
7. มีระบบข่าวสารเกี่ยวกับงานบุคคล สามารถแจ้งข่าวสารให้
    กับบุคลากรทราบ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ทางอีเมลและ
    ทาง SMS ได้
8. มีระบบเก็บสถิติการเข้าใช้งานของระบบทั้งหมด
9. มีระบบติดต่อสอบถามผู้ดูแลระบบ
10. สามารถส่งออกข้อมูลต่างๆ ออกเป็นไฟล์
      Excel,Word  ได้
      เช่น ส่งออกรายชื่อ-อีเมล, ส่งออกรายชื่อ-เบอร์
      โทรศัพท์,พิมพ์ซองจดหมาย, พิมพ์ Label ติดซอง
       จดหมาย
11. มีรายงานสรุปข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับองค์กร และสามารถ
      Export ข้อมุลเป็นไฟล์ Word, Excel ได้
รูปแบบการออกรายงานของระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

1. รายงานข้อมูลบุคลากร แยกตามส่วนต่างๆ
2. รายงานข้อมูลบุคลากร แยกตามช่วงอายุ
3. รายงานข้อมูลบุคลากร ตามภูมิลำเนา
4. รายงานระดับเงินเดือน
5. รายงานการศึกษา
6. รายงานอบรม/สัมนา/ดูงาน
7. รายงานความสามารถพิเศษ
8. รายงานการลงโทษทางวินัย
9. รายงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
10. รายงานประวัติการลา
11. รายงาน SMS
12. รายงานติดต่อผู้ดูแลระบบ                                                  

ซอฟต์แวร์นี้เหมาะสำหรับ

• หน่วยงานราชการ • องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ตำบล • ที่ว่าการอำเภอ/เทศบาล
• คลินิก/โรงพยาบาล/สาธารณสุข • โรงเรียน/มหาวิทยาลัย • หน่วยงานด้านเกษตรและสหกรณ์
• สถานีตำรวจ/หน่วยงานบริการประชาชน • ธนาคาร/สถาบันการเงิน • นิคมอุตสาหกรรม/โรงงานต่างๆ
• สำนักงานด้านกฏหมาย • บริษัทประกันภัย/โชว์รูมรถยนต์ • กีฬา/สุขภาพและความงาม
• โรงแรม/ท่องเที่ยว • บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ • บริษัขายงานบริการด้านต่างๆ
• ธุรกิจฝึกอบรม/สัมนา • บริษัทขนส่ง/โลจิสติก • องค์กรภาครัฐและเอกชนอื่นๆ
 
คุณสมบัติ Standard Gold Professional
1.ความสามารถด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
• รองรับจำนวนผู้ใช้งานระบบ 50 200 ไม่จำกัด
• รองรับจำนวนรายการของข้อมูล 5,000 20,000 ไม่จำกัด
• มีระบบสมาชิก โดย Log in ก่อนเข้าใช้งาน
• มีระบบจัดเก็บรายชื่อ/ประวัติต่างๆ บุคลากร
• มีระบบกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งาน
• มีระบบข้อมูลพื้นฐานขององค์กร (วิสัยทัศน์,โครงสร้างองค์กร)
• มีระบบเผยแพร่ข่าวสาร เพื่อแจ้งให้บุคลากรในองค์กรทราบ
• มีระบบปฏิทินข่าวสาร แสดงข่าวสารในรูปแบบของปฏิทิน
• มีระบบส่ง SMS GATEWAY เพื่อแจ้งข่าวสารให้บุคลากรในองค์กรทราบทาง SMS
• มีระบบส่งอีเมล เพื่อแจ้งข่าวสารให้บุคลากรในองค์กรทราบทางอีเมล
• มีระบบจัดเก็บเก็บสถิติการเข้าใช้งาน
• มีระบบติดต่อสอบถามผู้ดูแลระบบ
• มีระบบใบลาออนไลน์สำหรับบุคลากรในองค์กร
• มีระบบแกลลอรี่ภาพ เพื่อเผยแพร่ภาพถ่ายกิจกรรมในองค์กร
• มีระบบวีดีโอคลิป สำหรับเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบของวีดีโอ
2.ความสามารถด้านการตั้งค่าการใช้งาน
• รองรับการตั้งค่าการเข้าสู่ระบบได้
• รองรับการตั้งค่าองค์กรได้
• รองรับตั้งค่าประเภทการอบรมได้
• รองรับการตั้งค่าประเภทการลาได้
• รองรับการตั้งค่าการแสดงผลได้
• รองรับการตั้งค่าการส่งอีเมลได้
• รองรับตั้งค่าหมวดหมู่แกลลอรี่ได้
• รองรับการตั้งค่า SMS GATEWAY ได้
3.รูปแบบการออกรายงานของโปรแกรม
• รายงานข้อมูลบุคลากร แยกตามส่วนต่างๆ
• รายงานข้อมูลบุคลากร แยกตามช่วงอายุ
• รายงานข้อมูลบุคลากร ตามภูมิลำเนา
• รายงานระดับเงินเดือน
• รายงานการศึกษา
• รายงานอบรม/สัมนา/ดูงาน
• รายงานความสามารถพิเศษ
• รายงานการลงโทษทางวินัย
• รายงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
• รายงานประวัติการลา
• รายงาน SMS
• รายงานติดต่อผู้ดูแลระบบ
4.ความสามารถด้านการสำรองข้อมูล
• สามารถสำรองข้อมูลเป็นไฟล์ sql ได้
• สามารถนำเข้าข้อมูลที่สองไว้กลับมาใช้ใหม่ได้
5.คุณสมบัติด้านกราฟฟิก
• สามารถปรับกราฟฟิกเฟรมหน้าหลักและหน้า Login ให้สอดคล้องกับหน่วยงานได้
 
 
รูปแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ
รูปแสดงหน้าจอผู้ดูแลระบบ
รูปแสดงหน้าจอกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน
รูปแสดงหน้าจอแสดงรายชื่อบุคลากร

รูปแสดงหน้าจอข่าวสารภายในองค์กร

รูปแสดงหน้าจอระบบจดหมายข่าว
รูปแสดงหน้าจอประวัติการทำงานของบุคลากร
รูปแสดงหน้าจอรายงาน
รูปแสดงรายงานบุคลากร แยกตามระดับเงินเดือน
รูปแสดงรายงานบุคลากร แยกตามระดับการศึกษา
 
   คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server computer)

     • ตัวประมวลผล (CPU) : 2.0 กิกะเฮิร์ตซ์ (GHz) หรือมากกว่าขึ้นไป
     • หน่วยความจำหลัก (RAM) : 4 กิกะไบต์ (GB) (32 บิต) หรือมากกว่าขึ้นไป
     • พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ : 100 กิกะไบต์ (GB) หรือมากกว่าขึ้นไป
     • ระบบปฏิบัติการ (OS) : Microsoft Windows Server, Linux

   คุณสมบัติของซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Software for Server computer)

     • Web server : Apache/2.2.8
     • PHP : PHP Version 5.2.6
     • Database : MySQL version 5.0.51a
[11286] แก้ไขล่าสุด: 19/11/2021
ชื่อสินค้าสินค้า : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
รหัสสินค้า : CEO-HRM V 7.0
ยี่ห้อ : CEO-Software
รุ่น : Standard
สั่งซื้อขั้นต่ำ : 1 ชิ้น
  [ Stock : YES ]
มีของพร้อมส่ง
จัดเตรียมสินค้าภายใน 24 ชม./สินค้าถึงมือท่าน 2-4 วันทำการ (รอบส่งของจันทร์/พุธ/ศุกร์ ตัดรอบบ่าย 3 โมง)
Select Type:
ราคา: ปรับราคาตามเวอร์ชั่น บาท (฿)
  • ลดเหลือ:
  • 49,000.00 บาท 
  •   
เพิ่มเป็นสินค้าที่สนใจ
หยิบใส่รถเข็น
ลำดับ
(No)
รูปสินค้า
(Picture)
รายการสินค้า / Products name ราคา/Price
(Bath)
1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้
ราคา: ปรับราคาตามเวอร์ชั่น บาท
: 69000
2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ราคา: ปรับราคาตามเวอร์ชั่น บาท
: 49000
3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน
ราคา: ปรับราคาตามเวอร์ชั่น บาท
: 39000
 
สมัครตัวแทนจำหน่ายสินค้าของเรา เพื่อเพิ่มรายได้ ขยายโอกาส  ร่วมเป็น Partner กับเราสนใจคลิคเลยค่ะ รวมโบรชัวร์ สินค้ายอดนิยม แบ่งตามหมวดหมู่ เปรียบเทียมสเป็กสินค้า ในแบบรูปภาพ JPG และเอกสาร PDF  รับชมสื่อวีดิโอต่าง ๆ ทาง Youtube ได้ที่ช่อง InterSite Channel อาทิ แนะนำสินค้า คู่มือการใช้งาน เป็นต้น ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน ไดร์เวอร์ SDK โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ในรูปไฟล์ EXE/ZIP และไฟล์เอกสารต่างๆ ข่าวสารอัพเดท บทความ เปิดตัวสินค้าใหม่  สาธิต แนะนำการใช้งานสินค้า และรวมกิจกรรมของบริษัทเรา
 
• เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
• เครื่องสแกนบาร์โค้ด
• โปรแกรมขายหน้าร้าน
• จอทัชสกรีน
• เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
• เครื่องนับธนบัตร
• เครื่องชงกาแฟ
• เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
• ไฟ LED Strip
• ก๊อกน้ำ Sensor
• เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ
• เครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติ
• Digital Door Lock
• Video Door Phone
• อุปกรณ์ สัญญาณกันขโมย
• เครื่องนวดหน้า อัลตร้าโซนิค
• เครื่องม้วนผมไฟฟ้า
• GPS Tracker
• เครื่องจั๊มพ์สตาร์ทรถ
• โปรแกรมสำเร็จรูป
• วิธิการสั่งซื้อ/ขอใบเสนอราคา
• วิธิการชำระเงิน
• แจ้งการชำระเงิน
• เช็คสถานะส่งของ

• สมัครสมาชิก

• บัญชีผู้ใช้งาน
• สินค้าในรถเข็น
• ดาวน์โหลด
• สมัครตัวแทนจำหน่าย
• การประกันสินค้า/นโยบายร้าน
อินเตอร์ไซต์ กรุ๊ป นำเข้า / จำหน่าย สินค้าไอที เครื่องใช้เกี่ยวกับบ้าน อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเกี่ยวกับรถยนต์ ผลิต-จำหน่ายซอฟต์แวร์ และบริการด้านไอทีครบวงจร  >> เพิ่มเติม

บริษัท อินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด 599/30 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Website : www.interSite.co.th
Email :   intersite@outlook.com

โทรศัพท์ : 02-192-1822
แฟกซ์ : 02-192-1823
มือถือ : 094-879-4111
           086-302-1114
 

ดาวน์โหลดแผนที่ คลิกที่นี่