ID: INTERSITE  
THAI SEARCH POPULAR

โปรแกรมธุรกิจ

ซอฟต์แวร์บริการ

ระบบสารสนเทศ

โปรแกรมบริหาร

ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

โปรแกรมภาครัฐ

ซอฟต์แวร์ไทย

โปรแกรมลิขสิทธิ์

ซีอีโอ ซอฟต์แวร์

โปรแกรมสำเร็จรูป

โปรแกรม

ceo-software

ซอฟต์แวร์

โปรแกรม ราคา

ระบบ MIS

โปรแกรมจัดการ

ซอฟต์แวร์ ราคา

โปรแกรมช่วย

ขาย ซอฟต์แวร์

ขาย โปรแกรม

โปรแกรมไทย

จำหน่ายโปรแกรม

อ่านบัตรประจำตัวประชาชน

อ่านบัตรประชาชน

เครื่องอ่านบัตรประชาชน

โปรแกรมกรอกบัตรประชาชน

บัตรประชาชน

โปรแกรมกรอกแบบฟอร์ม

โปรแกรมช่วยกรอกข้อมูล

โปรแกรมบัตรประชาชน

โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน

โปรแกรมอ่านบัตร Smart Card

โปรแกรมอ่านบัตร สมาร์ทการ์ด

โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน

โปรแกรมเขียนบัตรประชาชน

โปรแกรมส่ง sms เข้ามือถือ

ขาย กระดานอินเตอร์แอคทีฟ

ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมส่งข้อความ

ขาย กระดานอิเล็กทรอนิกส

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมส่งข้อความ sms

ระบบทรัพยากรบุคคล

กระดานอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมส่งเมล์

กระดานอัจฉริยะ

eletronic whiteboard

กระดานอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด

ระบบจัดเก็บเอกสาร

กระดานอินเตอร์แอคทีฟ

กระดานอินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะ

ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมส่ง mail

กระดานอินเตอร์แอคทีฟบอร์ด

กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

โปรแกรมส่ง message

Interactive Whiteboard

กระดานอิเล็กทรอนิกส์ไวท์บอร์ด

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมส่ง mms


 
CEO-WMB V 5.0


ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ : ปลอดภัย มั่นใจ ถูกต้อง
 

Winmax iBoard Studio Software V5.0 [CEO-WMB V 5.0]

Tag: ceo-software eletronic whiteboard interactive board Interactive Whiteboard กระดานไวท์บอร์ด กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะ กระดานอัจฉริยะ กระดานอินเตอร์แอคทีฟ กระดานอินเตอร์แอคทีฟบอร์ด กระดานอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด กระดานอินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ไวท์บอร์ด กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ ขาย กระดานอินเตอร์แอคทีฟ ขาย กระดานอินเตอร์แอคทีฟบอร์ด ขาย กระดานอิเล็กทรอนิกส ขาย ซอฟต์แวร์ ขาย โปรแกรม จำหน่ายโปรแกรม ซอฟต์แวร์ ราคา ซอฟต์แวร์ไทย ซอฟต์แวร์บริการ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์ ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม โปรแกรม ราคา โปรแกรมจัดการ โปรแกรมช่วย โปรแกรมไทย โปรแกรมธุรกิจ โปรแกรมบริหาร โปรแกรมภาครัฐ โปรแกรมลิขสิทธิ์ โปรแกรมสำเร็จรูป ระบบ MIS ระบบสารสนเทศ


Winmax iBoard Studio Software V5.0 [CEO-WMB V 5.0]


Name Product : Winmax iBoard Studio Software V5.0 [CEO-WMB V 5.0]
Product Code : CEO-WMB V 5.0
Band : CEO-Software
Model : Standard
Minimum Order :

0 Piece

  [ Stock : YES ]
มีของพร้อมส่ง
จัดเตรียมสินค้าภายใน 24 ชม./สินค้าถึงมือท่าน 2-4 วันทำการ (รอบส่งของจันทร์/พุธ/ศุกร์ ตัดรอบบ่าย 3 โมง)
Select Type:
Price: ปรับราคาตามเวอร์ชั่น (฿)
Discount: 56,000.00 บาท (฿)
  

Product detail :
 
 

โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด v5.0
Winmax iBoard Studio Software v5.0

โปรแกรม Winmax iBoard Studio V5.0 [CEO-WMB V5.0] เป็นโปรแกรมที่ใช้งานร่วมกับกระดานอินเตอร์แอคทีฟบอร์ด
โดยติดตั้งโปรแกรมลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว แสดงภาพผ่านโปรเจคเตอร์ ให้ฉายไปยังกระดานอินเตอร์แอคทีฟบอร์ด เพื่อให้กระดาน
อินเตอร์แอคทีฟบอร์ด สามารถใช้งานการออกแบบ วาดภาพ และอื่นๆ ได้อีกมากมาย เหมาะสำหรับการนำไปใช้ ในโรงเรียน มหาวิทยาลัย สำนักงาน การนำเสนองานในองค์กร เป็นต้น

  
คุณสมบัติโดยรวมของโปรแกรม

โปรแกรม Winmax iBoard Studio V5.0 [CEO-WMB V5.0]
สามารถวาดภาพ รูปทรงเรขาคณิต สร้างกราฟ และแผนภูมิต่างๆ
สามารถนำเข้าไฟล์มัลติมิเดีย เช่น ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เสียง ไฟล์ภาพ
เคลื่อนไหว ออกแบบจำลองแผงวงจรไฟฟ้า และแบบจำลองการ
ทดลองเคมีทางวิทยาศาสตร์ บนกระดานอินเตอร์แอคทีฟบอร์ด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
  
ความสามารถและฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรม

1. สามารถวาด และออกแบบภาพ ได้ตามความต้องการของผู้ใช้
    งาน
2. สามารถสร้างกราฟ และแผนภูมิต่างๆ ในรูปแบบ แผนภูมิแท่ง
    แบบ 3 มิติ
3. สามารถวาดภาพรูปทรงเรขาคณิต จากฟังก์การวาดรูปทรง
    เรขาคณิตอัตโนมัติ
4. มีฟังก์ชันออกแบบวงจรไฟฟ้า วงจรลอจิก ต่างๆ
5. สามารถจำลองทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับทำงานของร่างกาย
6. สามารถจำลองการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ตารางธาตุต่างๆ
5. มีฟังก์ชันนำเข้าไฟล์มัลติมิเดีย เช่น รูปภาพ ไฟลเสียง ไฟล์
    ภาพ เคลื่อนไหว ไฟล์ Flash
6. รองรับการใช้งานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ

Software

Certificate


ซอฟต์แวร์นี้เหมาะสำหรับ

• หน่วยงานราชการ • องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ตำบล • ที่ว่าการอำเภอ/เทศบาล
• คลินิก/โรงพยาบาล/สาธารณสุข • โรงเรียน/มหาวิทยาลัย • หน่วยงานด้านเกษตรและสหกรณ์
• สถานีตำรวจ/หน่วยงานบริการประชาชน • ธนาคาร/สถาบันการเงิน • นิคมอุตสาหกรรม/โรงงานต่างๆ
• สำนักงานด้านกฏหมาย • บริษัทประกันภัย/โชว์รูมรถยนต์ • กีฬา/สุขภาพและความงาม
• โรงแรม/ท่องเที่ยว • บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ • บริษัขายงานบริการด้านต่างๆ
• ธุรกิจฝึกอบรม/สัมนา • บริษัทขนส่ง/โลจิสติก • องค์กรภาครัฐและเอกชนอื่นๆ
 
คุณสมบัติ Gold Professional
1.ฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรม
  82 Inch 104 Inch
• ฟังก์ชันการวาดภาพปากกา ดินสอ เชิงเส้น
• ฟังก์ชันการสร้างกราฟ แผนภูมิ
• ฟังก์ชันการวาดภาพรูปทรงเรขาคณิต
• ฟังก์ชันพีชคณิต
• ฟังก์ชันออกแบบวงจรไฟฟ้า วงจรลอจิก
• ฟังก์ชันการทดลองทางวิทยาศาสตร์
• ฟังก์ชันนำเข้าไฟล์มัลติมิเดีย
2.การนำเข้าข้อมูล
• นำเข้าไฟล์รูปภาพ
• นำเข้าไฟล์เสียง
• นำเข้าไฟล์ Flash
• นำเข้าไฟล์ Microsoft Word
• นำเข้าไฟล์ Microsoft PowerPoint
3.การส่งออกข้อมูล
• ส่งออกข้อมูลไฟล์รูปภาพ
4.คุณสมบัติอื่น ๆ
• รองรับการใช้งานหลายภาษา
 
รูปภาพแสดงตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0
(คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่)
รูปแสดงหน้าจอการเมื่อเข้าสู่โปรแกรม
รูปแสดงหน้าจอการสร้างแผนภูมิกราฟ 3 มิติ
รูปแสดงหน้าจอการแทรกไฟล์วีดีโอ
รูปแสดงหน้าจอการแทรกไฟล์รูปภาพ
รูปแสดงหน้าจอการบันทึกวีดีโอหน้าจอโปรแกรม
รูปแสดงหน้าจอการวาดรูปทรงเรขาคณิต
รูปแสดงหน้าจอการวาดภาพ โดยใช้ปากกา ดินสอ
รูปแสดงหน้าจอการจำลององค์ประกอบของร่างกาย
รูปแสดงหน้าจอการใช้งานอุปกรณ์ทางคณิตศาสตร์
รูปแสดงหน้าจอฟังก์ชันพีชคณิต
รูปแสดงหน้าจอการออกแบบวงจรไฟฟ้า
รูปแสดงหน้าจอภาพจำลองเกี่ยวกับการทดลองเคมี
 
ตัวประมวลผล (CPU) : 1.6 กิกะเฮิร์ตซ์ (GHz) หรือมากกว่าขึ้นไป
หน่วยความจำหลัก (RAM) : 2 กิกะไบต์ (GB) (32 บิต) หรือมากกว่าขึ้นไป
พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ : 3 กิกะไบต์ (GB) หรือมากกว่าขึ้นไป
ขนาดของจอ (Monitor) : รองรับการแสดงภาพขนาด 1024 x 768 Pixel หรือมากกว่าขึ้นไป
ช่องเสียบ USB : USB 2.0 ขึ้นไป
ระบบปฏิบัติการ (OS) : Windows XP, Windows 7, Windows 8
 
 

[11247] Last Update: 23/09/2020

Name Product : Winmax iBoard Studio Software V5.0 [CEO-WMB V 5.0]
Product Code : CEO-WMB V 5.0
Band : CEO-Software
Model : Standard
Minimum Order :

0 ชิ้น

  [ Stock : YES ]
Select Type:
Price: ปรับราคาตามเวอร์ชั่น (฿)
Discount: 56,000.00 บาท (฿)
  
Send mail to friend


No

Picture

Product name

 Price (Bath) (฿)

1 Thai ID Smart Card Reader and Auto Fill Form [CEO-TCR V 7.0]
ราคา: 10900 บาท
: 7500 Bath
2 Tracking Management Software [CEO-TMS V6.0]
ราคา: 19900 บาท
: 18000 Bath
3 Service Management System [CEO-SVM V 7.0]
ราคา: call บาท
: call Bath
4 SMS Management Software [CEO-SMS V 4.0]
ราคา: ปรับราคาตามเวอร์ชั่น บาท
: 8900 Bath
5 Thai National ID Card Reader Software [ITS-TIDR V 3.0]
ราคา: 7900 บาท
: 5300 Bath
6 Winmax iBoard Studio Software V4.0 [CEO-WMB V 4.0]
ราคา: ปรับราคาตามเวอร์ชั่น บาท
: 60000 Bath


....................................................................................................................
 

Send email for friend

   
Tittle :
Email:
message :
Image Verify :

 
Dealer registration our products for Increase Revenue and expanding opportunities. Please  click here
The brochure includes the most popular products . By category Spec advantage in JPG image and document PDF. Media watch Youtube videos on various channels such InterSite Channel for new products present and product manual . Download User Manual / Driver / SDK Software / related programs in a file EXE / ZIP files and documents. Article updates and product launches / product manual . And including the activities of our company
 
• Receipt Printer
• Barcode Scaner
• Point fo Sale Software
• Touch Screen Monitor
• Fingerprint Access Control
• Banknote Counter
• Coffee Maker
• Induction Stove
• LED Strip Lighting
• Sensor Faucet
• Automatic Hand dryer
• Pet Products
• Digital Door Lock
• Video Door Phone
• Alarm System
• Ultrasonic Face Massager
• Babyliss Miracurl
• GPS Tracker
• Car Jump Starter Power Bank
• Software
• Member Register
• Member Login
• Products in Cart
• How to Buy
• How to Payment
• Payment Confirm
• Delivery
• Download
• Dealer Register
• Return Policy
InterSite Group Import / Sale IT products Home Equipment Office Products Electric Appliance Car Products Development-Sale Software and cover IT services 

InterSite (Thailand) Co.,Ltd. 599/30 Rachada Rd. Jatujak Jatujak Bangkok 10900 (Thailand)
Website : www.interSite.co.th
Email :   intersite@outlook.com

Tel : 02-192-1820-2
Fax : 02-192-1823
086-302-1114 | 086-322-2806
081-714-1700 | 087-069-5300
094-879-4111 | 094-879-4222

Download Map Click Here